St. Marien in Ribnitz © Guido Pauling Foto: Guido Pauling

Glocken von St. Marien in Ribnitz

3 Min | Verfügbar bis 04.10.2024