Werner Momsen: "Heiraten nah Klenner"

Sendung: Hör mal 'n beten to | 11.02.2020 | 10:40 Uhr 2 Min

Februar 2020 is de perfekte Maand üm to heiraten, tominnst vun de Tallen her. De vergitt een nich so eenfach. Liekers, heiroden schall goot överleggt ween, meent Werner Momsen.

Hör mal 'n beten to: Werner Momsen
NDR Logo
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse: https://www.ndr.de/wellenord/sendungen/hoer_maln_beten_to/Werner-Momsen-Heiraten-och-Klenner,momsen786.html